Beleidsplan

De NVDK heeft zich de afgelopen maanden verdiept in de kansen en mogelijkheden die er zijn voor de vereniging en dan vooral wat de meerwaarde voor haar leden kan zijn in de toekomst. Het concept ‘dagbehandeling’ is overal bekend en de verbeteringen binnen dat concept zijn vaak nog kleine stappen die lokaal worden ingevuld.

Strategische verkenning
Om een zinvolle rol te blijven vervullen heeft de NVDK een strategische verkenning laten uitvoeren door het adviesbureau van Monica Grasveld. De opdracht luidde: Het uitvoeren van een marktonderzoek met als doel herijking van de missie en doelstelling van de Nederlandse Vereniging voor Dagbehandeling en Kort verblijf.

Werkwijze
De werkwijze bestond uit: eerste gesprekken met het bestuur van de NVDK, interviews met relevante belanghebbenden (ziekenhuisbestuurders, verzekeraars, beroepsverenigingen, 1e lijn, etc.), toetsen van de uitkomsten met het bestuur en vervolgens een enquête onder haar leden.

Beleidsplan
De uitkomsten van het onderzoek zijn vervolgens samengevat in enkele onderdelen, die weer zijn gebruikt voor het schrijven van het beleidsplan voor de komende jaren.

Deze onderdelen zijn de denkbare rollen voor de NVDK (innovator, vertegenwoordiger, expert en verbindende schakel). Vanuit deze denkbare rollen zijn we nu een selectie aan het maken om te komen tot een nieuwe koers van de vereniging. Paar onderdelen die ik vast kan vertellen zijn:
1. website opschonen en vernieuwen
2. periodieke digitale nieuwsbrief voor haar leden
3. aansluiten bij de NVZ als gesprekspartner
4. Regiovertegenwoordigers benutten bij inhoudelijke vragen van de leden

Het beleidsplan is opgesteld aan de hand van de beleidsvoornemens van het bestuur en de wensen vanuit individuele leden. Het bestuur van de NVDK kijkt met enthousiasme en vertrouwen naar de toekomst. Van belang is dat het ledenaantal gestaag blijft groeien, want zonder leden kan de vereniging niet blijven bestaan. Daarnaast zijn de leden ook nodig om de vele ambities uit dit beleidsplan te realiseren.

M. Verveer
Voorzitter NVDK


Download beleisplan