Statuten Nederlandse Vereniging voor Dagbehandeling en Kortverblijf

Mei 2009

Artikel 1 NAAM EN ZETEL
De vereniging draagt de naam: Nederlandse Vereniging voor Dagbehandeling en Kortverblijf, bij verkorting genaamd NVDK en is gevestigd te Utrecht.

Artikel 2 DOEL
1. De vereniging heeft ten doel het bevorderen van dagbehandeling en kortverblijfopname in Nederland
2. Zij heeft niet ten doel het maken van winst ter verdeling onder de leden.
3. Zij tracht voormeld doel onder meer te bereiken door:
- het houden van bijeenkomsten;
- het bevorderen van de kwaliteit van zorg in dagbehandeling en kortverblijfopname
- het samenwerken met andere organisaties, zowel nationaal als internationaal;
- het stimuleren van (wetenschappelijk) onderzoek met betrekking tot dagbehandeling en kort verblijfopname;
- het verspreiden van een periodiek;
- het instellen van commissies en werkgroepen, waaraan taken worden opgedragen;
- alle andere wettige doelen die aan het doel der vereniging bevorderlijk kunnen zijn.

Artikel 3. LEDEN
1. Indien men aan bepaalde vereisten moet voldoen om lid te kunnen worden van deze vereniging, zijn deze eisen opgesomd in een slotartikel (25) van deze statuten onder de kop “vereisten voor lidmaatschap”
2. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden, institutionele leden, ereleden, aspirant-leden en begunstigers zijn opgenomen.
3. Het lidmaatschap van de vereniging is persoonlijk

Artikel 4. CATEGORIEEN LEDEN
1. Leden zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, die als lid zijn toegelaten conform het in deze statuten daaromtrent bepaalde, daaronder begrepen ereleden
2. Aspirant-leden zijn zij die lid van de vereniging wensen te worden, doch nog niet als lid zijn toegelaten.
3. Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimum bijdrage.
4. Institutionele leden zijn rechtspersonen of ziekenhuisafdelingen voor dagbehandeling en/of kortverblijf, vertegenwoordigd door de statutair bestuurder of de afgevaardigde daarvan, die als zodanig is opgenomen in het onder artikel 3 lid 2 bedoelde register. Het hoofd van een afdeling dagbehandeling of kortverblijf is in deze kwaliteit afgevaardigde van die afdeling. Bij opvolging van dit hoofd moeten de persoonsgegevens van dit hoofd worden doorgegeven aan het bestuur van de NVDK.
5. Aspirant-leden en begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens deze statuten zijn toegekend en opgelegd.
6. Erelid van de vereniging zijn diegenen die op voorstel van het bestuur als zodanig wegens bijzondere verdiensten jegens de vereniging worden benoemd. Een erelid heeft vergader- en stemrecht en is vrijgesteld van betaling van contributie en andere vaste bijdragen.

Artikel 5. TOELATING TOT HET LIDMAATSCHAP
1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden, institutionele leden, aspirant-leden en begunstigers.
2. Bij niet toelating van een lid kan de algemene vergadering op verzoek van het aspirant-lid alsnog tot toelating besluiten.
3. Het bestuur dient de niet-toelating tot het lidmaatschap schriftelijk mede te delen aan het aspirant-lid binnen drie maanden na gedaan verzoek onder vermelding van de gronden van deze beslissing en met verwijzing naar het bepaalde in lid 2 van dit artikel.

Artikel 6. RECHTEN BEGUNSTIGERS-ASPIRANT-LEDEN
1.Aspirant-leden en begunstigers hebben - het recht de door de vereniging georganiseerde activiteiten bij te wonen, waartoe zij een convocatie dienen te ontvangen indien de leden een oproep ontvangen.
2. Institutionele leden hebben het recht vier personen deel te laten nemen aan verenigingsactiviteiten, met dien verstande dat alleen de genoemde vertegenwoordigings bevoegde het stemrecht kan uitoefenen.

Artikel 7 EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid.
b. Door ontbinding van een lid (in geval van een institutioneel lid).
c. Door opheffing van de desbetreffende ziekenhuisafdeling
d. door opzegging door het lid
e. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden in de gevallen in de statuten genoemd, voorts wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, of wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
f. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglement of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
2. Opzegging namens de vereniging of ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd.
5. Nochtans kan een lid binnen een maand, nadat hem een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden zijn verzwaard, is bekend geworden of medegedeeld, door opzegging van zijn lidmaatschap de toepasselijkheid van het besluit te zijnen opzichte uitsluiten. Deze bevoegdheid is niet van toepassing ten aanzien van een besluit waarbij de verplichtingen van geldelijke aard voor de leden zijn verzwaard.
6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap wordt het desbetreffende lid ten spoedigste schriftelijk met opgave van redenen door het bestuur in kennis gesteld met vermelding van de beroepsmogelijkheid, bedoeld in lid 7 van dit artikel.
7. Het betrokken lid staat binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep geldt het lid als geschorst en kan het lid geen stemrecht uitoefenen.
8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft toch de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd, tenzij het bestuur van geval tot geval anders mocht besluiten.

Artikel 8. EINDE RECHTEN BEGUNSTIGERS, BEGUNSTIGERS EN NIET STEMGERECHTIGDE AFGEVAARDIGDEN
1. De rechten en verplichtingen van de niet-stemgerechtigde, afgevaardigden van de institutionele leden, van een aspirant-lid en van een begunstiger eindigen door opzegging die ten allen tijde wederzijds met directe ingang kan geschieden, met dien verstande dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd en de vereniging de eventuele verplichtingen jegens begunstigers over het lopende verenigingsjaar dient na te komen.
2. Opzegging namens de vereniging krachtens dit artikel geschiedt door het bestuur.

Artikel 9. CONTRIBUTIE
1. De leden, institutionele leden, aspirant-leden en de begunstigers zijn verplicht tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld en kan jaarlijks worden verhoogd. de leden, aspirant-leden en begunstigers kunnen in categorieën worden ingedeeld, die verschillende bijdragen betalen. De algemene vergadering bepaalt het tijdstip waarop dit bedrag dient te zijn voldaan.
2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

Artikel 10. BESTUUR
1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie leden.
2. De bestuursleden worden door de algemene vergadering gekozen uit de leden, met inachtneming van het hierna bepaalde. De voorzitter wordt als zodanig door de algemene vergadering gekozen. De overige bestuursfuncties worden door het bestuur onderling verdeeld.
3. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, onverminderd het bepaalde in lid 4. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tenminste tien stemgerechtigde leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering medegedeeld. Een voordracht door ten minste tien stemgerechtigde leden moet uiterlijk voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur zijn ingediend.
4. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering.
5. Is geen voordracht opgemaakt of is de voordracht niet tijdig bij het bestuur ingediend of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.
6. Indien er meer dan één bindende voordracht is opgemaakt, geschiedt de benoeming uit die voordrachten waarbij alle bindend voorgedragen kandidaten op een lijst worden geplaatst in alfabetische volgorde met dien verstande dat daarop eerst de door het bestuur voorgestelde kandidaten worden vermeld.

Artikel 11. SCHORSING EN ONTSLAG
1. Een bestuurslid kan te allen tijde worden ontslagen of geschorst door de algemene vergadering. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag eindigt van rechtswege door het verloop van die termijn.
2. Elk bestuurslid treedt periodiek af volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is tweemaal achtereenvolgens herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature worden benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
b. door ontslagname van het betreffende bestuurslid.

Artikel 12. FUNCTIES EN BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR
1. De functies van penningmeester en secretaris kunnen door één persoon worden bekleed.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en secretaris worden vastgesteld en ondertekend. Het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming van een besluit is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Het bepaalde in artikel 20 is ten deze van toepassing.
3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

Artikel 13. BEVOEGDHEDEN
1. Behoudens de beperkingen in deze statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging en draagt zorg voor de inschrijvingen met betrekking tot de vereniging in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel overeenkomstig artikel 29 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden het statutaire minimum is gedaald, blijft het overblijvend bestuur bevoegd de vereniging te besturen. Het bestuur is alsdan verplicht binnen drie maanden nadat dit feit zich voordeed, een algemene vergadering te beleggen waarin de vacature(s) aan de orde komt.
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoording bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
4. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar sterk maakt of verbindt, zich voor een derde verbindt, mits hiertoe vooraf door de ledenvergadering met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen is beslist. Bij gebreke van deze goedkeuring is het bestuur niet bevoegd deze rechtshandelingen aan te gaan.
5. Voorts is de goedkeuring van de ledenvergadering vereist voor de navolgende bestuursbesluiten, alvorens deze van kracht worden, te weten;
a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende goederen.
b. het ter leen verstrekken alsmede het ter leen opnemen van gelden en het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend, voor zover de betreffende rechtshandeling een belang vertegenwoordigt van meer dan vijfduizend euro.
c. het aangaan van dadingen, compromissen of akkoorden
d. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en het nemen van die maatregelen, die geen uitstel kunnen lijden.
e. het aangaan en wijzigen van arbeidsovereenkomsten en verder alle andere handelingen niet onder het vorenstaande begrepen die een bedrag of waarde van vijfentwinghonderd euro (2500 euro)of een door de ledenvergadering hoger vastgesteld bedrag te boven gaan, tenzij in een door de ledenvergadering goedgekeurde begroting daarvoor gelden zijn gereserveerd.
Op het ontbreken van deze sub 5 bedoelde goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.

Artikel 14. VERTEGENWOORDIGING
De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door;
a. het bestuur
b. de voorzitter te samen met de secretaris
c. de penningmeester voor zover het betreft het verrichten en ontvangen van betalingen waarvan het belang eenduizend (1.000,= euro) niet te boven gaat.

Artikel 15. FINANCIELE ADMINISTRATIE
1. Het verenigingsjaar en het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot en met 31 december.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. De penningmeester is verplicht het bestuur direct te informeren indien de vereniging om welke reden ook haar financiële verplichtingen niet kan nakomen.
3. Het bestuur brengt op de in artikel 17 bedoelde jaarvergadering zijn verslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
4. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 zeven jaar lang te bewaren.

Artikel 16. KASCOMMISSIE
1. Indien door de algemene vergadering geen externe deskundige daartoe is aangewezen, benoemt zij jaarlijks uit de leden een commissie van ten minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit tegelijk met het afleggen van de rekening en verantwoording als bedoeld in art. 15 lid 3
2. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie zich voor rekening van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
3. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.

Artikel 17. ALGEMENE VERGADERINGEN
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de ledenvergadering, wordt een algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden.
In deze jaarvergadering dienen onder meer aan de orde te komen:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 15 met het verslag van de externe deskundige of kascommissie;
b. de benoeming van de eventuele kascommissie voor het volgende verenigingsjaar;
c. voorziening in eventuele vacatures;
d. voorstellen van het bestuur of de leden, vermeld in de oproeping voor de vergadering of een tijdige aanvulling daarop.
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of het bestuur dit wenselijk oordeelt.
4. Voorts zijn voorzitter en secretaris - daartoe in dit geval steeds gelijkelijk bevoegd - verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken voor het daadwerkelijk houden van een vergadering op verzoek van ten minste tien procent van het totaal aantal stemgerechtigde leden.
5. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 21 of bij advertentie in ten minste een veelgelezen dagblad ter plaatse, waar de vereniging gevestigd is, onder vermelding van de onderwerpen die behandeld zullen worden.

Artikel 18. TOEGANG EN STEMRECHT
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle ereleden en de leden van de vereniging die niet geschorst zijn met inachtneming van artikel 5 lid 4. Ook hebben toegang de met naam en toenaam bekende afgevaardigden van de institutionele leden zoals bedoeld in artikel 5 lid 3. Aspirant-leden en begunstigers hebben toegang indien zij tot de vergadering zijn opgeroepen. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren.
2. Over toelating van anderen dan de in lid bedoelde personen beslist het bestuur
3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is en ieder erelid heeft een stem.
4. Een (ere)lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen, mits dit ander lid niet geschorst is.

Artikel 19. VOORZITTERSCHAP EN NOTULEN
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn plaatsvervanger. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter en zijn plaatsvervanger treedt een der andere bestuursleden als voorzitter op, die daartoe door het bestuur wordt aangewezen. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon zakelijk beredeneerde notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeen roepen kunnen een notarieel proces verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt binnen drie weken schriftelijk ter kennis van de leden gebracht.

Artikel 20. BESLUITVORMING
1. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met ten minste volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Onder volstrekte meerderheid wordt verstaan het eerste gehele getal boven de helft der geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen zijn van onwaarde.
2. Indien bij stemming anders dan over benoeming van personen de stemmen staken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.
3 Indien bij stemming over de benoeming van personen geen van hen de vereiste meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede vrije stemming gehouden. Ingeval van een bindende voordracht vinden deze stemmingen tussen de voorgedragen kandidaten plaats. Mocht dan nog geen volstrekte meerderheid worden verkregen, dan wordt herstemd tussen de twee personen, die bij deze tweede stemming de meeste stemmen hebben verkregen. Mochten daardoor meer dan twee personen voor de herstemming in aanmerking komen, dan beslist voor zo ver nodig een tussenstemming en daarna voor zo ver nodig het lot, welke twee personen in de herstemming zullen worden opgenomen. Degene, die dan bij deze herstemming de meeste stemming verkrijgt is gekozen. Staken bij deze herstemming de stemmen, dan beslist het lot.
4. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zo ver gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
5. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vierde lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijk stemming.
6. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk, tenzij de voorzitter van de vergadering zonder tegenspraak van een of meer der leden een andere wijze bepaalt. Bij acclamatie is stemming over personen toegestaan. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes.
7. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen met algemene stemmen geldige besluiten worden genomen omtrent alle aan de orde komende onderwerpen - ook met betrekking tot statutenwijziging of ontbinding - al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmede verband houdende formaliteit niet in acht genomen.
8. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, mits met voorkennis van het bestuur genomen, heeft dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

Artikel 21. BIJEENROEPING
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de voorzitter of het bestuur, onverminderd het in artikel 17 lid 4 bepaalde. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste vijftien dagen.
2. Bij de oproeping of een tijdige aanvulling daarop worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 22.

Artikel 22. STATUTENWIJZIGING
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat in die vergadering wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan moeten ten minste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld aan alle leden bij de oproep toegezonden.
3. Het bepaalde in de eerste twee leden van dit artikel is niet van toepassing, indien in de algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
4. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste drie/vierde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet drie/vierde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. In de oproep tot deze tweede vergadering dient te worden vermeld dat deze vergadering een tweede vergadering is, waarin met genoemde meerderheid kan worden besloten, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.
5. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte en de inschrijving bij de Kamer van Koophandel is ieder bestuurslid bevoegd.

Artikel 23. ONTBINDING
1. De vereniging wordt ontbonden door;
a. een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1 tot en met 4 van het voorgaande artikel is op deze besluitvorming van over-eenkomstige toepassing;
b. door insolventie, nadat zij in staat van faillissement is verklaard of door de opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel;
c. door de rechter in de gevallen in de wet bepaald;
d. door het geheel ontbreken van leden.
2. Op de vereffening zijn artikel 19 en verder van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.
Het batig saldo na vereffening vervalt gelijkelijk aan de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie, het Centraal Begeleidingsorgaan voor de intercollegiale toetsing (CBO) en een op dat moment representatieve landelijke beroepsvereniging van verpleegkundigen, vast te stellen door de vereniging, of bij haar ontbreken aan het Koningin Wilhelmina Fonds. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.

Artikel 24. HUISHOUDELIJK REGLEMENT
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
2. Hierin worden in ieder geval opgenomen alle besluiten die deze vergadering ingevolge deze statuten dient te nemen ter verdere regelingen van de in deze statuten daartoe aangeduide onderwerpen.
3. Indien door het bestuur op de voet van artikel 13 lid 3 commissies worden inge-steld, dienen de taak, de bevoegdheden, werkwijze en samenstelling van deze commissies te worden geregeld in een door het bestuur op te stellen huishoudelijk reglement.
4. Gelijkelijk geldt het in lid 3 bepaalde indien de algemene vergadering besluit afdelingen binnen de vereniging in het leven te roepen.
5. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met deze statuten of de wet.